VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - DENICEKMATKY.CZ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávající Anetou Folberger (dále jen "prodávající") a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávající. Internetový obchod prodávající provozuje na webové stránce umístěné na internetové adrese www.denicekmatky.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

 • Prodávající
Aneta Folberger
se sídlem: Dolnocholupická 2124/71
Praha 4 14300

E-mail: deniceknastavajicimatky@gmail.com
IČO: 76199207

WWW. DENICEKMATKY. CZ

 • Kupující 

  Kupující si je vědom, že mu koupí zboží v obchodní nabídce prodávající nevznikají práva na používání značky, obchodního názvu, firemních log, není -li v konkrétním případě zvláštní smlouvou stanoveno jinak.

  Při zahájení obchodního vztahu předává kupující údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky a vystavení nákupních dokladů.

  Individuální smlouva mezi prodávající a kupujícím je nadřazena VOP.

 • Objednávání

Objednávka zboží se děje na e-shopu www.DENICEKMATKY.cz prostřednictvím elektronické objednávky.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Odesláním objednávky kupující souhlasí s komunikací na dálku, tj. prostřednictvím elektronické pošty. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím a je uzavřena v českém jazyce.

Vlastnické právo přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny a převzetí zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, V případě, že taková situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohodnutí dalšího postupu. V případě, že kupující již zaplatil část ceny nebo plnou cenu, bude mu příslušná částka převedena zpět na jeho účet.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Cena zboží uvedená na e-shopu je závazná. Ceny obsahují všechny daně a poplatky (např. DPH). Ceny jsou smluvní.

 • Dodací podmínky

Při dodání zboží se prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu. Splatnost faktury je 14 dnů.

K zásilce do 3000 Kč se připočítává jednorázový poplatek za balné a poštovné dle místa doručení (rozdílné u tuzemské či zahraniční zásilky). U zásilky nad 3000 Kč se tuzemské (v rámci České republiky) poštovné a balné nepřipočítává.

Zboží je zasíláno doporučeně prostřednictvím České pošty. V případě, že kupující nebude zastižen na uvedené adrese a vyprší lhůta pro uložení, bude zásilka vrácena zpět prodávající. Prodávající si za opětovné doručení účtuje znovu poplatek za poštovné ve stejné výši.

Platba za potvrzenou objednávku se hradí předem převodem na účet. Platební informace obdrží kupující v e-mailu s potvrzením objednávky a termínu doručení. Za tuzemské platby se nepřipočítává poplatek. Za zahraniční platby se připočte poplatek, který bude sdělen v potvrzení objednávky.

Termín doručení bude upřesněn při potvrzení objednávky, nejdříve však bude zboží doručeno do 14-ti dní  od připsání celkové částky za objednávku na účet prodávající.

 • Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od obdržení zboží.

Právo odstoupit od smlouvy začíná prvním dnem následujícím po dni doručení zboží kupujícímu nebo jím určené třetí osobě.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení informovat prodávající formou jednostranného právního jednání - například dopisem nebo elektronickou poštou.

Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení, všechny platby, které od kupujícího obdržela. Pro vrácení plateb se použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží.

Kupující nese všechny náklady spojené se zasláním zboží zpět. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 • Reklamační řád

Reklamační řád je k dispozici v rámci těchto VOP. Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem kupující a právním řádem platným v České republice. Kupující je povinen seznámit se s reklamačním řádem a VOP ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávající souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

Zboží lze reklamovat u prodávající dle podmínek tohoto reklamačního řádu. Jako doklad o záruce vystavuje prodávající prodejní doklad - fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a s údaji potřebnými pro uplatnění záruky.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je 24 měsíců. Reklamace uplatněné po uplynutí výše uvedené doby nebude prodávající akceptovat.

Záruční podmínky

Jako záruční list slouží nákupní doklad - faktura. Zboží je nutné zkontrolovat ihned při převzetí v přítomnosti dopravce. Pokud bude fyzicky poškozen přepravní obal, je potřeba toto reklamovat u dopravce a neprodleně informovat prodávající prostřednictvím e-mailu.

Místem pro uplatnění reklamace je zasílací adresa prodávající - viz odstavec 1.

Kupující může vadné zboží zaslat na výše uvedenou zasílací adresu prodávající. Zásilka musí obsahovat reklamované zboží včetně všech jeho součástí, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady, kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefonní číslo, e-mail). Kupující dokládá platnost záruky doložením nákupního dokladu. Pokud bylo zboží již jednou reklamováno, doloží též doklad o reklamaci.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

 • neopatrným, násilným či nevhodným zacházením s výrobkem,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, vlhkostí, prašností danému typu zboží,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami v popisu výrobku nebo s všeobecnými zásadami,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly či vyšší mocí.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím v reklamačním zápisu s popisem závady. Zjistí-li se, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nesprávné zacházení kupujícího, bude reklamace zamítnuta. V případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude mu účtována. Prodávající odpovídá za skryté vady zboží, které se objeví po převzetí kupujícím v průběhu záruční doby.

Postup při reklamaci:

Kupující bude bez zbytečného odkladu informovat prodávající prostřednictvím e-mailu,

sepíše reklamační zápis, který musí obsahovat číslo objednávky, datum nákupu, druh reklamovaného zboží, popis reklamačního důvodu, podpis případně razítko odpovědné osoby a doručit tento zápis prodávající spolu s reklamovaným zbožím. Reklamované zboží se zasílá doporučeně na adresu prodávající.

Reklamované zboží se musí vrátit do 14 dnů od data dodání v případě reklamace množství nebo druhu zboží nebo do 14 dnů od data zjištění vady zboží.

Zboží musí být zabezpečeno proti poškození, rozsypání nebo kontaminaci.

Prodávající bude informovat o vyřízení reklamace do 30 dnů od obdržení informace o reklamaci.

 • Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající je povinna nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých údajů: jméno, příjmení, dodací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefonní číslo, adresa elektronické pošty (dále jen "osobní údaje") pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a to po dobu trvání kupní smlouvy.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou nijak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí zboží či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (jméno a dodací adresa). Kupující je povinen neprodleně oznámit změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

 • Mimosoudní řešení sporů

Jakékoliv stížnosti či reklamace spotřebitelů vyřizuje prodávající především prostřednictvím elektronické adresy deniceknastavajicimatky@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, ze které byla odeslána stížnosti či reklamace, pokud kupující neuvede jinou adresu. V případě, že reklamace či stížnost nebude vyřízena ke spokojenosti kupujícího, má tento možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci, která je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení sporu. Řízení se zahajuje písemným návrhem, jehož náležitosti jsou uvedeny v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na internetových stránkách www.coi.cz. (Kontaktní údaje na Českou obchodní inspekci pro záležitosti mimosoudního řešení sporů jsou: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz).


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení")

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Aneta Folberger

se sídlem Dolnocholupická 2124/71, Praha 4, 14300

IČO: 76199207

www.DENICEKMATKY.cz

(dále jen "DENICEKMATKY.CZ")

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

DENICEKMATKY.CZ zpracovává osobní údaje subjektů údajů poskytnutých elektronicky (prostřednictvím webu: www.DENICEKMATKY.cz) pro účely uzavření smlouvy, v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, email a telefon (dále jen "osobní údaje").

PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

DENICEKMATKY.CZ zpracovává osobní údaje:

 • poskytnuté elektronicky (prostřednictvím webu: www.DENICEKMATKY .cz) o (i) na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely registrace, zřízení a vedení uživatelského účtu a (ii) z titulu plnění smlouvy, přičemž účelem zpracování je kontraktace a realizace kupní smlouvy.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje bude DENICEKMATKY CZ uchovávat:

(i)při zpracování založeném na souhlasu subjektu údajů po celou dobu trvání registrace a vedení uživatelského účtu a dále po dobu nezbytnou k ochraně práv DENICEKMATKY .CZ související s vedením dokumentace nezbytné pro doložení souladu s Nařízením, a to po dobu následujících 5 let od ukončení registrace;

(ii)při zpracování založeném na plnění smlouvy, po celou dobu plnění smlouvy a dále po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucích či souvisejících se smlouvou jsou osobní údaje uchovávány s ohledem na běžné i speciální promlčecí lhůty dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dále s ohledem na povinnosti uložené na základě zákona (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví) po nezbytně nutnou dobu, a to po dobu 15 let.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

DENICEKMATKY .CZ zpracovává osobní údaje manuálně prostřednictvím svého majitele. Zpracováním osobních údajů může DENICEKMATKY .CZ pověřit v souladu s čl. 28 Nařízení třetí osoby - zpracovatele, zejm. poskytovatele vzdáleného datového úložiště, poskytovatele IT služeb. Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny DENICEKMATKY .CZ (i) na základě zákona a v souladu s dodržováním právních povinností DENICEKMATKY .CZ subjektům k tomu oprávněným dle příslušných právních předpisů, či (ii) v souvislosti s oprávněným výkonem práva DENICEKMATKY .CZ v souladu s výše uvedeným účelem zpracování osobních údajů subjektům závazně rozhodujícím o právech a povinnostech (např. správní úřady, orgány státní správy.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekty údajů (fyzické osoby) mají následující práva ve vztahu ke zpracování osobním údajům DENICEKMATKY .CZ:

- právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení),

- právo na opravu osobních údajů (čl. 16 Nařízení),

- právo na výmaz osobních údajů - tzv. "právo být zapomenut" (čl. 17 Nařízení),

- právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 Nařízení),

- právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 Nařízení),

- právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování založeno na souhlasu (čl. 13 odst. 2 písm. c) Nařízení). Souhlas je udělován v případě registrace na webu www.DENICEKMATKY .cz zcela dobrovolně a může být kdykoliv odvolán; bez udělení souhlasu není možné pro subjekt údajů zřídit a vést uživatelský účet.

DENICEKMATKY .CZ přijala vhodná technická a organizační opatření, aby umožnila výkon výše uvedených práv subjektům údajů, zejm. zajistila prostřednictvím použitých technických prostředků možnost úplného vyhledání všech osobních údajů v systémech DENICEKMATKY .CZ.

Výše uvedená práva mohou být uplatněna vůči DENICEKMATKY .CZ na základě žádosti, kterou lze učinit:

 1. písemně na adrese sídla DENICEKMATKY .CZ: Aneta Folberger, Dolnocholupická 2124/71, 14300 Praha 4,
 2. elektronicky na e-mailové adrese DENICEKMATKY CZ : deniceknastavajicimatky@gmail.com

Pro účely identifikace je třeba v žádosti uvést alespoň jméno, příjmení a email pro ověření totožnosti žadatele. DENICEKMATKY .CZ je oprávněna - dle zhodnocení rizika újmy, která by hrozila v případě nesprávné identifikace - ověřit totožnost žadatele i jiným způsobem, např. zasláním kontrolního e-mailu/SMS s žádostí o odpověď na e-mailovou adresu/telefonní číslo poskytnuté při registraci na webu DENICEKMATKY .CZ a/nebo ve smlouvě uzavřené s DENICEKMATKY .CZ, či výzvou k doložení dalších informací o osobě žadatele.

Domníváte-li se, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Nařízení, máte právo také podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email:posta@uoou.cz).

________________________________________________________________________________________________

Závěrečná ustanovení

Tyto VOP vstupují v platnost dnem 18.11.2018. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 89/2012 Sb.

Aneta Folberger